fbpx

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW, UCZNIÓW ORAZ ICH OPIEKUNÓW PRAWNYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

 

Administratorem Twoich danych jest Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Heleny z siedzibą w Nowym Sączu . W pewnych sytuacjach administratorem danych może być także organ prowadzący szkołę o czym będzie mowa poniżej.

[organ prowadzący: Janusz Gumularz -> działalność zarejestrowana przy ul. Wyspiańskiego 28, 33-300 Nowy Sącz].

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z administratorem danych mailowo info@szkolybranzowe.edu.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

W jakim celu Szkoła przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje, które dotyczą osoby fizycznej np. nr imię, nazwisko, nr pesel, informacja o miejscu zamieszkania, informacja o stanie zdrowia, zainteresowaniach etc. Na Szkole spoczywa szereg obowiązków wynikających z przepisów (np. prowadzenia dzienników lekcyjnych, ewidencji uczniów) do realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych uczniów a także opiekunów prawnych (np. rodziców) lub innych osób w przypadkach wskazanych w przepisach. Dlatego Szkoła przetwarza dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego poniżej) tylko gdy przepis prawa od niej tego wymaga, także na etapie rekrutacji do Szkoły. Dotyczy to zarówno etapu rekrutacji do szkoły jak i przetwarzania danych osoby, która została uczniem. W tym przypadku dane osobowe będą zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych obowiązków i przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do ich realizacji. W tych przypadkach podanie danych jest obligatoryjne a źródłem obowiązku są przepisy prawa.

 

Monitoring

Dane mogą być przetwarzane przez Szkołę także w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia Szkoły poprzez monitoring wizyjny (podstawa: art. 108a prawa oświatowego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f) rodo), według następujących zasad:

Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami Szkoły lub terenem wokół Szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring nie będzie stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Szkoły. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Szkoła oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.

 

Kiedy będziemy pytać o zgodę na przetwarzanie danych?

Jeżeli przepisy prawa nie będą dawały podstawy przetwarzania danych przez Szkołę wtedy będziemy zbierać zgodę na przetwarzanie danych. W tym przypadku okoliczność, że podanie danych jest dobrowolne i oparte na zgodzie, będzie zawsze wyraźnie wskazana (np. poprzez oznaczenie danego pola na formularzu).

O zgodę możemy także pytać w kontekście korzystania przez uczniów i ich opiekunów prawnych z funkcjonalności e-dziennika, jeżeli w szkole taki system zostanie wprowadzony.

 

Pamiętaj!

zgoda to oświadczenie o charakterze dobrowolnym. Zawsze, gdy będziemy pytać o zgodę możesz ją wyrazić, ale nie musisz. Jeżeli nie wyrazisz zgody to nie poniesiesz w związku z tym żadnych negatywnych konsekwencji. Co więcej w każdej chwili możesz zgodę wycofać w sekretariacie Szkoły. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni zgodę może wyrazić wyłącznie jego opiekun prawny (np. rodzic). Będziemy m.in. pytać o zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w czasie zajęć i wydarzeń organizowanych przez Szkołę.

 

Jak długo przetwarzamy dane?

W przypadku:

  • realizacji obowiązków spoczywających na Szkole w oparciu o przepisy prawa èdane będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji tych obowiązków;
  • monitoringu ègodnie z art. 108a prawa oświatowego w przypadku monitoringu wizyjnego Szkoły nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  • wyrażenia zgody èdo momentu jej wycofania, chyba, że wcześniej przetwarzanie danych przestanie być uzasadnione np. w przypadku zakończenia edukacji przez ucznia.

Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw (gdy dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) rodo).

Administrator systematycznie (nie rzadziej niż raz do roku) sprawdza potrzebę dalszego przetwarzania danych osobowych).

 

Rola organu prowadzącego Szkołę

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego do zadań organu prowadzącego Szkołę należy m.in.:

  • zapewnienie warunków działania Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
  • zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
  • rozliczanie dotacji na uczniów (zob. przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
  • zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej Szkoły.

W realizacji powyższych celów (obowiązków) organ prowadzący szkołę może przetwarzać dane osobowe uczniów w imieniu własnym (jako niezależny administrator), w ramach realizacji samodzielnych obowiązków, które na nim spoczywają zgodnie z przepisami prawa oświatowego (np. w zakresie kontroli rozliczenia dotacji) lub w imieniu Szkoły, gdy wykonywać będzie czynności w zakresie obsługi Szkoły. Organ prowadzący przetwarzane dane uczniów wyłącznie w przypadku, gdy to jest niezbędne do realizacji w/w zadań i tylko przez okres niezbędny do ich realizacji.

 

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje osobie, której dane są przetwarzane szereg praw: dostępu do danych, sprostowania danych, usuwania danych, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu czy przenoszenia danych. Więcej informacji możesz uzyskać w sekretariacie Szkoły. Co ważne, po zgłoszeniu wniosku o realizację prawa, Szkoła będzie weryfikowała czy rzeczywiście prawo przysługuje. Przykładowo Szkoła nie może usunąć danych ucznia, gdy przepis prawa wymaga od niej przetwarzania tych danych. Takie działanie naruszałoby przepisy prawa. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa nie są respektowane może zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe prawa możesz realizować także względem organu prowadzącego szkołę w ramach realizacji zadań wymienionych powyżej.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom poza pracownika Szkoły wyłącznie, gdy taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa (np. w zakresie realizacji obowiązków względem kuratorium). W pewnych sytuacjach dostęp do Twoich danych mogą mieć podmioty, które dostarczają narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych. Natomiast wewnątrz Szkoły tylko osoby do tego uprawnione mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Odbiorcą danych może być także organ prowadzący Szkołę o czym była mowa powyżej.

 

 

Facebook